Boodschap aan de Next Generation en hun ouder(s)
Message to the Next Generation and their parent(s)

Embed the Next Generation
Embed the Next Generation


English translation scroll down

Aan de Next Generation en hun ouder(s)
16-26jarigen verwacht dat de HUIDiGE generatie jullie samen leven faciliteert en dat de HUIDIGE generatie de HUIDIGE collectieve issues 'oplost', verwacht maar van de HUIDIGE generatie dat ze jullie iets WEZENLIJKS overdraagt, niet de diepe shit aan jullie nalaat (en de oplossing van jullie verwachten).


Wat draagt de huidige generatie over aan de volgende generatie?
Loze uitlatingen naar de volgende generatie als 'jullie moeten het gaan doen volgende generatie, we verwachten de oplossingen van jullie, maar we geven jullie geen middelen, geen bestaan, geen positie, en jullie mogen ons niet aanspreken want dan kwets je ons'.

Vooral vrouwen doen dit soort loze uitlatingen naar de volgende generatie toe, omdat ze zelf geen positie durven in te nemen... zelf WEIGEREN 'normaal' samen te leven. En mannen ook natuurlijk.

Vanuit innerlijke leegte draag je leegte over naar de volgende generatie en weiger je de prachtige vrije bewustzijnskrachten van hen te bedden, te faciliteren.


Onderscheiding
Juist nu zien we kinderen met prachtige bewustzijnskracht en talenten, omdat zij op een vrije bedding van deze tijdsgeest geboren worden, waar ze de ruimte hebben om expressie te geven aan zichZelf.

Jongeren tussen 16-26jaar jullie kunnen leren aanvoelen te onderscheiden of jullie wezenlijke empowering overgedragen krijgen of slechts meer loze leegte.

Het gaat er zelfs niet over de Next Generation te bekrachtigen: het gaat er om hen een 'embedding' te bieden wat dieper ligt dan hen bekrachtigen. Kinderen hebben geen laag zelfbeeld, dat is het issue niet: zij geloven in zichzelf. Zij kennen hun waarde als ze op normale bekrachtigende manier zijn uitgegroeid.

Het issue is dat de meeste mensen niet wezenlijk met hen en hun talenten verbinden.

De Next Generation heeft geen holle bekrachtiging nodig, ze hebben een 'embedding' nodig waardoor ze in vrijheid kunnen flow(er)en en kunnen brengen wat ze komen brengen op Aarde. En het is ONZE generatie die de Next Generation 'dient' te embedden, met hen verbinden, en co-creëren in gezamenlijkheid.

Mensen die dingen tegen hen zeggen als: "JIJ kunt de wereld veranderen" brengen een holle affirmatie en kanaliseren de levenskrachtenergie van de Next Generation, en misbruiken hen als tool... Deze mensen verbinden niet, zij co-creëren niet in gezamenlijkheid met hen, zij geven de Next Generation geen positie.

Via Cirkels 2020 vind je meer inspiraties.

Of je kunt beginnen met het lezen en bestuderen van de teksten op samenleefpioniers.nl.

Ook kun je het vrijelijk beschikbare e-boek 'Als de regering ineens oplost' lezen. Wij stellen dit e-boek vrijelijk beschikbaar: dat is al een eerste begin van 'embedding'.


Waar je hier 'boodschap aan de Next Generation' leest, kun je ook lezen 'boodschap aan vrouwen' (en vanzelfsprekend ook mannen, maar het beeld over mannen ligt anders opgeslagen in de psyche van de meeste mensen: in zowel mannen áls vrouwen). STOP het elkaar toolen: handvatten voor organisch samen leven zijn AL geboden! AL jaren!

e-boek 'Als de regering ineens oplost'
Handvatten vanuit doorleefd
'nieuw' sámen leven
Message to the Next Generation and their parent(s)
16-26 year-old expect from the CURRENT generation that they facilitate your living togetherness and that the CURRENT generation 'solves' the CURRENT collective issues, simply expect from the CURRENT generation that they pass on something essential, that they do not leave the profound shit behind for you (and expect the sollution from you instead).


What does the current generation pass on to the next generation?
Hollow statements addressed to the next generation like 'you must do it next generation, we expect the solutions from you, but we do not provide you the means, no existence, no position, and do not address us because then you will hurt us'.

Especially women make this kind of hollow statements towards the next generation, because they themselves do not dare to take their position... they themselves REFUSE to 'normally' live together. And men too fo course.

From inner emptiness you pass on emptiness to the next generation and you refuse to embed and facilitate the beautiful free awareness of them.


Discernment
There are children out there with beautiful and powerful consciousness and talents, because they are born on the free foundation of this spirit of times, from with they feel the (inner) space to express themSelves.

Youngsters between 16-26 year-old you can learn to sense if one passes on true and essential empowering or only hollow emptiness.

It is not about empowering the next generation even: it is about embedding them which is more profound then empowering them. Kids have no low self esteem, that is not the issue. they do belief in themselves.

The issue is that most people do not truly connect with them and their talents.

The next generations doesn't need hollow empowerment, they are in need of an embedding by which they can flow freely and bring to Earth what they have to bring. And it is our generation that are the ones who 'should' embed the next generation, connect with them, co-create with them in togetherness.

People who say things to them like: "YOU can change the world" are talking an hollow affirmation and are canalizing the life force energy of the next generation and are misusing them as a tool... Those people do not connect, they do not co-create with them, they do not give the next generation a position.mascha roedelof
Deze Inspiratie mag vrij verspreid worden met Bronvermelding
mas©ha 2017


Ik verlang ernaar dat de Next Genenartion social media groep er is, met de next generation die zichzelf laat zien vanuit het normale samen leven, en daar kunnen we dan aan door laten stromen.

Mooi als dit doorstromen gefaciliteerd is. Maar het hoeft niet per se.

Het kan door banken gefaciliteerd worden, maar ook gewoon door onszelf.

Bijvoorbeeld door de iXistence App: een applicatie die functioneel lijkt op youcaring.com, maar inhoudelijk gezien is het dan alleen voor Bestaansgeld: het doorstromen en maxima worden daar geregeld. En zo kunnen we de overzichten dan ook toepassen, later, voor belastingaftrek.

Zie je, niet eens een bank voor nodig.

En je raadt het misschien al….. de iXistence App was er ook al, hadden we ook al gebouwd. En hebben we ook laten oplossen. De Next Generation kan haar zelf alsnog opnieuw ontwikkelen. De naam iXistence.net zullen we overdragen als het in gang gezet wordt.

Of, in plaats van de iXistence App, zorgen dat Money Place er komt. Of die ene programmeerregel in de bank applicaties…. mogelijkheden te over (ook hier geeft bovengenoemd boek je de beschrijvingen van).

Ik wil kunnen laten doorstromen aan de Next Generation, aan jong volwassenen die aan zichzelf refereren als normale samenlevers.
De volgende generatie heeft het niet op zich genomen om de shit te transformeren. De huidige generatie volwassenen heeft er voor gekozen om met de shit door te gaan, en dan blijft er geen andere conclusie over dan dat er in 1 van de volgende generaties de volledige transformatie pas plaats vindt. Niet omdat dat hun taak is, maar omdat volwassenen het bij hen neer pleuren. Dat hoeft al lang niet meer. De transitie waar het om gaat is al volledig bekend en uitgestippeld. Maar ja, de volwassenen van nu zijn bereid om hun eigen kinderen te offeren aan een idee fixe dat hun kinderen de wereld moeten gaan veranderen.

Het lijkt erop dat de innerlijke pijn in degenen die dit roepen nog te groot is... Zelf de 'embedding' gemist. En dat moet betekenis krijgen. Maar er is geen (spirituele) betekenis voor het 'iemand' de 'embedding' onthouden.

Kinderen hoeven niet meer vanuit pijn en negativiteit op de groeien. Dat heeft nooit gehoeven, maar we hadden geen zicht op hoe de 'embedding' te bieden. Dat zicht is er nu wel...
De verdiepende teksten en inzichten vanuit de Bron en de essentie van Tantra op mijn blog 'Samen Leven vanuit de Essentie van Tantra' en de tag 'Tantra' op deze website, mijn dochter website 'Het Gekruide Pad', en de teksten, inzichten en columns op mijn website Het Bewuste Pad, stel ik vrijelijk beschikbaar. Als je mijn teksten en inzichten wilt waarderen, nodig ik je uit daar expressie aan te geven door bij te dragen aan mijn vrije bestaan.